Звіт за Формою 2ТП-повітря (річна): практичні поради щодо заповнення у 2023 році

Актуальну форму 2ТП-повітря (річна) затверджено Наказом Держстату України від 08.06.2022 № 159. При її заповненні слід звернути увагу на низку змін і нюансів.

Хто подає звіт 2ТП-повітря (річна)

Звіт подають усі підприємства, ФОП, представники нерезидентів, бюджетні організації, комунальні підприємства, які мають джерела забруднення та перебувають на державному обліку в галузі охорони атмосферного повітря.

Якщо підприємство має структурні підрозділи в різних адміністративно-територіальних одиницях, які взяті на державний облік, подається звіт незалежно від головного підприємства. У такому разі головним підприємством подаються звіти без урахування даних за цими структурними підрозділами.

Куди подавати звіт 2ТП-повітря (річна)

Звіт подають органу державної статистики за місцем здійснення економічної діяльності, тобто за місцями розташування стаціонарних джерел забруднення, в паперовій формі особисто чи поштою або через онлайн сервіс.

Коли подають звіт 2ТП-повітря (річна)

Термін подання звіту — не пізніше 20 лютого 2023 року.

Відповідно до Закону України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» статистична звітність подається до органів державної статистики протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період неподання звітності.

Респонденти, які не мають фізичної можливості протягом строку, визначеного Законом, подати звітність у зв'язку з безпосередніми наслідками їх участі у бойових діях подають звітність не пізніше 30 календарних днів з дня закінчення наслідків, які унеможливлювали її подання.

Чи подавати звіт 2ТП-повітря (річна), якщо відсутні дані для заповнення

Якщо суб’єкт господарювання протягом звітного періоду не здійснював викидів у навколишнє середовище забруднюючих речовин, звітує із зазначенням причини відсутності даних:

 • не здійснюється вид економічної діяльності, який спостерігається;
 • одиниця припинена або перебуває в стадії припинення;
 • здійснюється сезонна діяльність або економічна діяльність, пов'язана з тривалим циклом виробництва;
 • тимчасово призупинено економічну діяльність через економічні чинники/карантинні обмеження;
 • проведено чи проводиться реорганізація або передано виробничі фактори іншій одиниці;
 • відсутнє явище, яке спостерігається.

Які джерела первинної інформації використовують для заповнення звіту 2 ТП-повітря (річна)

Для заповнення Розділу І та Розділу ІІ звіту слід підготувати такі документи:

 1. Звіт про інвентаризацію викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
 2. Обґрунтовуючі матеріали для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин від стаціонарних джерел викиду.
 3. Декларації екологічного податку (Додаток 1) за 1-4 квартали звітного року.

Які дані не відображають у звіті 2ТП-повітря (річна)

Дані звіту не відображають кількість викидів забруднюючих речовин і парникових газів від пересувних джерел викидів (виробнича, сільськогосподарська та інша техніка, а також автомобільний та інші види транспорту).

В яких одиницях вимірювання складається звіт

Значення показників звіту мають формат представлення у тонах (з трьома десятковими знаками після коми).

Якщо викиди деяких речовин взагалі не здійснювалися у звітному році, але ці речовини підлягали інвентаризації й отриманню дозволу, то у графі зазначають нульове значення (0,000).

У випадку значення викиду менше ніж 0,0005 у графі зазначають нульове значення (0,000); якщо значення викиду дорівнює або більше 0,0005, то значення викиду округлюють до 0,001.

При складанні звіту необхідно виконувати співставлення показників із відповідними даними попереднього року. У разі виявлення значних відхилень необхідно подати разом зі звітом пояснення.

Бажано ці пояснення додатково направити на адресу Головного управління статистики у паперовому або електронному вигляді lfgus@ifstat.gov.ua.

Заповнюємо Розділ І «Сумарні викиди забруднюючих речовин і парникових газів у атмосферне повітря»

Розділ I звіту характеризує загальну кількість викидів забруднюючих речовин і парникових газів, які надійшли в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб за усіма його виробничими та технологічними процесами, технологічним устаткуванням (установками).

Код та найменування викидів забруднюючих речовин і парникових газів повинен відповідати переліку забруднюючих речовин, наведеного в Інструкції про порядок та критерії взяття на державний облік об’єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, затвердженій Наказом Міністерства екології та природних ресурсів від 10.05.2002 № 177, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 22 травня 2002 року за № 445/6733.

Увага!

Щоб коректно заповнити Розділ 1, слід звернутися до таблиці 6.1. «Обґрунтовуючих матеріалів для отримання викидів….»

Кількість викинутих в атмосферне повітря забруднюючих речовин вираховують двома шляхами:

 1. Підбити підсумок викидів за деклараціями екологічного податку за 1-4 квартали звітного року.
 2. Зібрати первинні дані по часу праці джерел викидів, витрати матеріалів та палива і зробити по кожному джерелу викиду розрахунок відповідно до Додатку А Звіту про інвентаризацію викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Далі підбити підсумок по забруднюючих речовинах.

Показник звіту з кодом 00000 та найменуванням «Всього по підприємству (без урахування діоксиду вуглецю)» дорівнює сумі даних за всіма групами забруднюючих речовин і парникових газів, окрім діоксиду вуглецю (показник звіту з кодом 07000).

Заповнюємо Розділ ІІ «Розподіл викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря за категоріями джерел викидів»

Розділ II звіту характеризує розподіл викидів окремих забруднюючих речовин, відносно яких затверджені міжнародні зобов’язання про подання звітності в рамках Конвенції про транскордонне забруднення повітря на великі відстані, за категоріями джерел викидів.

Графи 1–19 звіту містять дані про викиди забруднюючих речовин: діоксиду сірки (код забруднюючої речовини 05001), діоксиду азоту (04001), оксиду вуглецю (06000), неметанових летких органічних сполук (11000), поліароматичних вуглеводнів (13100), гексахлорбензолу (13002), діоксинів і фуранів (13009 (поліхлоровані дибензо-n-діоксини) та 13010 (поліхлоровані дибензофурани)), твердих частинок Тч 10 (03001 (речовини у вигляді суспендованих твердих частинок більше 2,5 мкм та менше 10 мкм) та Тч 2,5 (03002 (речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 2,5 мкм та менше), аміаку (04003), ртуті (01007), кадмію (01004), свинцю (01009), арсену (01001), хрому (01010), міді (01005), нікелю (01006), селену (01008), цинку (01011).

Увага!

Додавати графи з іншими забруднюючими речовинами чи прибирати відсутні викиди окремої забруднюючої речовини не можна.

Розділ II звіту охоплює викиди від 60 категорій стаціонарних джерел викидів, найменування яких наведено в графі Б звіту, що застосовуються з метою надання звітності відповідно до Методичних вказівок Європейської економічної комісії Організації Об’єднаних Націй про надання звітних даних щодо викидів у рамках Конвенції про транскордонне забруднення повітря на великі відстані.

Визначення категорій стаціонарних джерел викиду може бути проведено у звіті з інвентаризації викидів забруднюючих речовин. Якщо фахівець самостійно визначає категорію джерел викидів, то раджу погодити своє рішення з відділом економіки підприємства, який подає статистичну звітність щодо економічної діяльності підприємства.

Увага!

У розділі II показник звіту з кодом 100 та найменуванням «Усього по підприємству» дорівнює сумі даних про викиди, що надійшли в атмосферне повітря від усіх стаціонарних джерел викидів (рядки 001–060), за кожною забруднюючою речовиною (графи 1–19).

Рядок 001 — викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від процесів спалювання в діяльності енергетичних галузей промисловості, що включає в себе спалення та переробку палива для виробництва енергії, наприклад, електричної чи теплової, коли установки, що використовуються для її виробництва, розглядаються як точкові: при виробництві електроенергії та тепла загального користування, очищенні нафти та нафтопродуктів, виробництві твердого палива.

Викиди при виробництві електроенергії та тепла загального користування головним чином характеризуються типом використовуваного палива та здійснюються в результаті керованого процесу спалювання (викиди котлів, печей, газових турбін або стаціонарних двигунів), яке у загальному випадку здійснюється від великих установок для спалювання (теплова потужність > 50 МВт).

Дані щодо викидів від підприємств, які виробляють енергію для власних потреб (державні або приватні підприємства, що виробляють електроенергію/тепло цілком або частково для підтримки основного виду діяльності (автономні підприємства), належать до тих категорій джерел викидів, у яких вони утворилися.

Діяльність щодо очищення нафти та нафтопродуктів включає в себе викиди від процесів виробництва та спалювання при очищенні: нагрівання сирої нафти й нафтопродуктів без прямого контакту продуктів із полум’ям. Діяльність при спалюванні, як правило, аналогічна видам діяльності при виробництві електроенергії та тепла загального користування, але крім того, використовує таке паливо, як нафтозаводський газ.

Дані щодо спалення при виробництві твердого палива в рядку 001 містять інформацію про викиди від діяльність із виготовлення коксу й викиди, пов’язані з горінням у коксовій печі.

Рядок 002 — викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від процесів спалювання в переробній промисловості та будівництві, у тому числі від спалювання при виробництві чавуну та сталі, кольорових металів, хімікатів, целюлози, паперу та паперу з макулатури, виробництві товарів харчової промисловості, напоїв та тютюнових виробів, нерудних копалин та іншого промислового виробництва, крім переліченого вище, які в основному відносяться до використання палива в стандартних установках для спалювання (теплова потужність > 50 МВт та < 50 МВт), у тому числі в котлах, газових турбінах і стаціонарних двигунах, у доменних, нагрівальних печах, агломераційних фабриках і фабриках окатишів, чавуноливарних цехах та інших установках для спалення.

Рядок 003 — викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від процесів спалювання на комерційних підприємствах та в установах, у житлово-комунальному секторі, сільському та лісовому господарстві та від інших стаціонарних джерел на установках, призначених для спалювання, що мають теплову потужність £ 50 МВт, у тому числі в стаціонарних газових турбінах, двигунах, побутових установках, печах, камінах, кухонному обладнанні.

Рядок 004 — неорганізовані викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря (рудного горючого газу), що утворюються в процесі видобутку та переробки вугілля, у тому числі під час процесів організації дорожнього під’їзду до вугільного родовища й підготовки до видобутку; видобутку вугілля й транспортуванні на поверхню; переробці вугілля, утилізації, транспортуванні й дробленні перед кінцевим використанням; деметанізації до видобутку, в процесі видобутку та після видобутку; видалення вийнятого ґрунту із системи видобутку вугілля.

Рядок 005 — неорганізовані викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що утворюються в процесі перетворення твердого палива в коксових печах (включаючи викиди від завантаження, в результаті витоків, загартування, проштовхування, зневуглеводнення, виробництва твердого бездимного палива).

Рядок 006 —  інші неорганізовані викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що утворюються в процесі використання твердого палива, та які не можна віднести до рядків 004, 005.

Рядок 007 — неорганізовані викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що утворюються в процесі пошуку родовищ, видобутку, обробки, завантаження та транспортування нафти й природного газу як на суші, так і на морі, у тому числі від обладнання на нафтових платформах, при стабілізації сирої нафти, регенерації гліцерину, в резервуарах для зберігання нафтопродуктів із обладнанням і пристроями для ведення видобутку, при завантаженні танкера, від бурових розчинів, стічних вод; картувального буріння, розливів, під час транспортування на морських танкерах і по нафтопроводу; витоків із газопроводу, компресорних станцій та мережі.

Рядок 008 — неорганізовані викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від об’єктів нафтопереробної промисловості, що утворюються під час переробки нафти: при процесах розділення сирої нафти на фракції, перетворення фракцій у продукцію, обробки та змішування продукції під час вакуумної перегонки, каталітичного крекінгу, термічного крекінгу, продувки, процесів вилучення сірки, окислення асфальту та викиди, що виникають під час зберігання та обробки сирої нафти, проміжних з’єднань і продуктів на нафтопереробних заводах, зокрема, в результаті випаровування з парку резервуарів і переміщення парів під час заправки.

Крім того, рядок 008 містить дані про неорганізовані технічні викиди (наприклад, від клапанів усіх типів, фланців, ущільнень насоса й компресора, патрубків для відбору проб і дренажу технологічних стоків), котрі є підкласом поверхневих викидів, що не пов’язані зі спеціальним процесом, але які поширюються по нафтопереробному підприємству.

Рядок 009 — неорганізовані викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що утворюються при поширенні нафтопродуктів, зокрема, при розподілі бензину та небензинових рідких нафтопродуктів під час заправки транспортних засобів (наприклад, автомобільних цистерн), що знаходяться на станціях розвантаження нафтопереробних заводів; заправки транспортних засобів та резервуарів для зберігання на терміналах і сховищах, постачання яких здійснюють нафтопереробні заводи; на прикордонних і перевалочних станціях розвантаження, оскільки в більшості країн перероблена продукція виробляється не тільки у певній країні, а також імпортується по трубопроводах, транспортується на судах, баржах і в автоцистернах; на автозаправних станціях, для яких основні викиди надходять з резервуарів із бензином на станції (наприклад, під час заправки, відкачування) й викиди при заправці машин бензином.

Рядок 010 — неорганізовані викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що утворюються в результаті вентилювання та факельного спалювання при добуванні та первинній обробці нафти і газу та нафтопереробці, а також дані про викиди в результаті спалювання відходів після пробної експлуатації свердловини.

Рядок 011 — інші неорганізовані викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що утворюються в процесі виробництва електроенергії, зокрема теплової енергії земної кори (геотермальної енергії). Геотермальна енергія може використовуватися в цілях вироблення електроенергії, для прямого використання, а також для підвищення ефективності обігріву житлових приміщень (за допомогою геотермальних теплових насосів). Геотермальні гази в пару можуть містити різні неконденсуючі гази, проте основною речовиною, яка забруднює атмосферне повітря, є сірководень.

Рядок 012 — викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що утворюються в процесі виробництва цементу, зокрема, при випалюванні для виробництва клінкеру, змішуванні та подрібненні клінкеру до консистенції цементу, зберігання, упаковки й доставки цементу.

Рядок 013 — викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що утворюються в процесі виробництва вапна, зокрема, від процесів видобутку мінеральної сировини, її дроблення й сортування за розміром фракцій і спалювання вапняку в печах, зокрема, при подрібненні вапняку на фракції різного розміру, що підходить для якогось конкретного типу печі, та сортуванні, у результаті утворення негашеного вапна (оксиду кальцію) в печах, його охолодження та подальшому транспортуванні гашеного вапна. Рядок 013 містить дані лише про промислові викиди, водночас викиди від спалювання палива відображаються у рядку 002.

Рядок 014 — викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що утворюються в процесі виробництва скла, зокрема, від процесів плавлення сировини в плавильних печах, формування скломаси, затвердження, випалювання, кінцевої обробки скла.

Рядок 015 — викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що утворюються в процесі кар’єрних розробок та видобування корисних копалин, за винятком вугілля.

Рядок 016 — викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що утворюються в процесі будівельних робіт та демонтажу будівель.

Рядок 017 — викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що утворюються в процесі зберігання, обробки та транспортування корисних копалин.

Рядок 018 — викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що утворюються в процесі іншого використання корисних копалин.

Рядок 019 — викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що утворюються в типових процесах хіміко-технологічної промисловості: з’єднання, сепарації, хімічної реакції, зокрема, виробництва аміаку, азотної кислоти, адипінової кислоти, карбіду кальцію, іншої хімічної продукції (сірчаної кислоти, графіту, хлору, етилену тощо), а також при зберіганні, транспортуванні та обробці хімічної продукції. Рядок 019 не містить інформації щодо викидів забруднюючих речовин від виробництва та використання кальцинованої соди.

Рядок 020 — викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що утворюються в хімічній промисловості в процесі виробництва та використання кальцинованої соди, що широко застосовується в промисловості, у тому числі при виробництві скла, мила та інших мийних засобів, при десульфуризації газів, що відходять, при виробництві хімічних продуктів, целюлози й паперу, а також інших поширених товарів споживання.

Рядки 021–030 — викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що утворюються в процесі виробництва металів.

Рядок 021 — викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від виробництва чавуну та сталі.

Рядок 022 — викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від виробництва залізних сплавів.

Рядок 023 — викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від виробництва алюмінію.

Рядок 024 — викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від виробництва магнію.

Рядок 025 — викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від виробництва свинцю.

Рядок 026 — викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від виробництва цинку.

Рядок 027 — викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від виробництва міді.

Рядок 028 — викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від виробництва нікелю.

Рядок 029 — викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від виробництва інших металів.

Рядок 030 — викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від зберігання, оброблення та транспортування металевої продукції.

Рядки 031–045 — викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що утворюються в процесі іншого використання розчинників та продукції.

Рядок 031 — викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від побутового використання розчинників:

 • хімічних засобів для підтримки або поліпшення зовнішнього вигляду, здоров’я та гігієни;
 • товарів побутової хімії, що застосовуються для підтримки або поліпшення зовнішнього вигляду, предметів домашнього вжитку тривалого користування;
 • хімічних засобів, призначених для поліпшення зовнішнього вигляду або конструкції будівель, а саме: клейних матеріалів і засобів для видалення фарби;
 • хімічних засобів, що використовуються для поліпшення зовнішнього вигляду транспортних засобів, для обслуговування транспортних засобів або зимових засобів, таких як антифриз;
 • пестицидів, таких як садові фунгіциди, гербіциди та інсектициди, а також побутових інсектицидних спреїв, що можуть розглядатися як споживчі товари.

Рядок 032 — викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від діяльності з укладання дорожнього покриття асфальтом (бітумом, асфальтовою мастикою, асфальтобетоном чи пилозбиваючим маслом), а також викиди із поверхонь доріг із покриттям.

Рядок 033 — викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від виробництва бітумних покрівельних матеріалів (покрівельного картону, гонту, рулонного матеріалу для покрівлі та стін), у тому числі від виробничого процесу (сатураторів, вологих луперів, ємностей змішувача ґрунтівника тощо), доставки, перевезення, зберігання бітумних матеріалів і мінеральних речовин, що використовуються при виготовленні покрівельних матеріалів.

Рядок 034 — викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від діяльності, пов’язаної з використанням покриття (фарб та інших матеріалів, що наносяться безперервним шаром на поверхню, за винятком клею та адгезивів), у тому числі нанесення декоративного покриття (для архітектурного застосування будівельними підприємствами та професійними художниками), нанесення промислового покриття (покриття автомобілів при їх виготовленні та у ремонті або будь-яке використання покриття для повторного оздоблення), для рулонного покриття, покриття для суднобудування, для деревини та предметів із деревини, а також інше промислове застосування покриття (усі фарби, нанесені в промислових умовах на поверхні з металу, пластмаси, паперу, шкіри та скла, що не охоплені вищезазначеними категоріями).

Рядок 035 — викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від процесів знежирення розчинниками, очищення продуктів від водонерозчинних речовин, наприклад, жиру, мастильних речовин, технічних масел, воску, нагу й відкладень коксу, флюсів, смол і дьогтю.

Рядок 036 — викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від будь-яких процесів, пов’язаних із видаленням забруднень із хутряних, шкіряних, пухових, текстильних поверхонь або інших предметів, виготовлених із волокон, із використанням хлорованих розчинників органічного походження, в основному тетрахлоретилену, вуглеводневих розчинників.

Рядок 037 — викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від використання хімічних речовин, у тому числі в діяльності з обробки поліуретану та пінополістиролу; окислення бітуму; виробництва шин; спеціалізованої органічної хімічної промисловості; виготовлення фарби, чорнила і клейких речовин; знежирення, видалення харчових і нехарчових жирів; промислового використання клейких речовин.

Рядок 038 — викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від поліграфічної діяльності, зокрема, друку (офсетного друку з термозатвердінням; глибокого друку видань; флексографії та ротаційного глибокого друку упаковок), який уключає в себе використання друкарських фарб, що можуть містити органічні розчинники, чи потребувати додаткового розбавлення перед використанням, або для якого потрібне використання очищувальних розчинників та органічних зволожуючих речовин, що може призвести до значних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Рядок 039 — викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від іншого використання розчинників та продукції, у тому числі від діяльності з виробництва скловати; мінеральної вати; екстракції жиру харчових та нехарчових жирів; застосування клейких речовин; консервації деревини; нанесення антикорозійного покриття та зберігання транспортних засобів; видалення парафіну з транспортних засобів; використання піротехнічних виробів.

Рядок 040 — викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від целюлозно-паперового виробництва, у тому числі від процесів хімічної обробки при сульфатному варінні целюлози; варінні кислою сіллю сірчаної кислоти; варінні нейтрально-сульфітної целюлози.

Рядок 041 — викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від виробництва продуктів харчування та напоїв, за виключенням викидів, які отримуються під час процесу виробництва рослинної олії, у тому числі від кулінарної обробки м’яса, риби та свійської птиці, переробки цукрових буряків і цукрової тростини з подальшим очищенням цукру; переробки жирів та олій для виробництва маргарину й твердого кулінарного жиру; випікання хліба, тортів, сухого печива та пластівців для сніданку; переробки субпродуктів, м’яса й овочів для виробництва кормів для тварин; обжарювання кавового зерна. Рядок 041 включає викиди забруднюючих речовин, які утворюються на всіх етапах виробництва алкогольних напоїв, зокрема, під час підготовки сировини, у процесі ферментації, дистиляції, в процесі дозрівання напоїв тощо.

Рядок 042 — викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від інших видів економічної діяльності, які не можна віднести до жодної з категорій джерел промислових викидів, відображених у звіті, у тому числі від виробництва азбестових виробів, устаткування для охолодження та кондиціонування повітря тощо.

Рядок 043 — викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від деревообробної промисловості, зокрема викиди твердих частинок, що утворюються у процесі деревообробки, який уключає в себе виробництво фанери, виробів із реконструйованого шпону й продукції з композитного деревного матеріалу.

Рядок 044 — викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від виробництва стійких органічних забруднювачів у цілому, без урахування виробництва пестицидів, яке відображається у звіті в рядку 019 “Хімічна промисловість”.

Рядок 045 — викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що утворюються від використання стійких органічних забруднювачів та важких металів у холодильниках, системах кондиціювання повітря та електричному обладнанні.

Рядок 046 — викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що утворюються від джерел викидів, пов’язаних з тваринництвом та поводженням із гноєм, зокрема, годування домашніх тварин; гній, що утворюється в будівлях для домашньої худоби та на відкритих місцях утримання тварин; зберігання гною; унесення гною в ґрунт на полях; екскременти, що відкладаються при випасі худоби.

Рядок 047 — викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від процесів вирощування сільськогосподарських культур із використанням добрив, у тому числі вирощування постійних (багаторічних культур), сільськогосподарських культур, рисових полів, садівництва, пасовищ, удобрення землі під паром; від процесів вирощування сільськогосподарських культур без використання добрив, у тому числі від вирощування постійних (багаторічних культур), сільськогосподарських культур, рисових полів, садівництва, пасовищ, землі під паром.

Рядок 048 — викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від використання пестицидів та вапняку.

Рядок 049 — викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від спалювання поживних залишків, соломи тощо на сільськогосподарських полях.

Рядок 050 — викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від біологічного оброблення відходів, зокрема, видалення твердих відходів на ґрунт, у тому числі від ліквідації контрольованих відходів на ґрунт, ліквідації неконтрольованих відходів на ґрунт, інших процесів видалення твердих відходів на ґрунт.

Рядок 051 — викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від біологічного оброблення відходів, які пов’язані з неприємним запахом, зокрема, процесів приготування компосту з органічних побутових відходів.

Рядок 052 — викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від біологічного оброблення відходів шляхом анаеробного дегерирування на біогазових установках, при якому біомаса руйнується природними мікроорганізмами за відсутності кисню.

Рядок 053 — викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від спалювання побутових або комунальних відходів (без отримання енергії (тепла)), зокрема викиди з витяжних та димових труб і газоходів при наявності даних вимірювань.

Рядок 054 — викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від спалювання промислових відходів і осаду, що залишається після очищення побутових стічних вод, а також викиди від спалювання відпрацьованих мастил у факелі та в інсинераторі.

Рядок 055 — викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від спалювання медичних відходів (анатомічні рештки людського організму, частини органів, відходи, що розкладаються бактеріями, вірусами та грибками, а також значні обсяги крові) в інсинераторах.

Рядок 056 — викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від процесів кремації, у тому числі від спалювання людських тіл у крематорії та спалювання останків тварин.

Рядок 057 — викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від відкритого спалювання дрібних (сільськогосподарських) відходів: поживних залишків (наприклад, зернові культури, горох, боби, соя, цукрові буряки, ріпак тощо), соломи, дерева, обрізків, відходів лісозаготівлі, листя тощо.

Рядок 058 — викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від переробки стічних вод на станціях біологічної очистки стічних вод та від необладнаних зовнішніх туалетів, що знаходяться під дерев’яними кабінами, що вентилюються природним шляхом.

Рядок 059 — викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від інших операцій з відходами, зокрема, від розкидання мулу, виробництва компосту з відходів, загоряння автомобілів, будівель.

Рядок 060 — викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від інших процесів, які не можна включити до будь-якої з категорій джерел викидів, наведених у рядках 001–059.

Увага!

Якщо в розділі I відображено кількість викидів окремої забруднюючої речовини, які в розділі II за джерелами викидів не можуть бути відображені у зв’язку з недостатньою кількістю десяткових знаків, передбачених у формі, то в такому разі вся кількість викидів цієї забруднюючої речовини показуються за одним із джерел викидів розділу II, за яким кількість викидів цієї забруднюючої речовини були максимальними.

Що потрібно для складання електронного звіту 2ТП-повітря (річна)

Звітування до органів державної статистики в електронному вигляді здійснюється відповідно до Порядку подання електронної звітності до органів державної статистики, затвердженого Наказом Держкомстату від 12.01.2011 № 3, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.03.2011 за № 408/19146 (далі — Порядок).

Подання респондентом електронних звітів, відповідно до п. 3.1 Порядку, здійснюється виключно на добровільних засадах і за його ініціативою. У разі подання респондентом звітності в електронному вигляді він має право не подавати відповідні форми статистичної та/або фінансової звітності на папері.

Для здійснення звітування в електронному вигляді до органів державної статистики респонденту необхідно мати:

 • програмне забезпечення для формування звітності в електронному вигляді у визначеному Держстатом форматі з вбудованим надійним засобом кваліфікованого електронного підпису;
 • доступ до мережі Інтернет та можливість відправлення/приймання електронних повідомлень за допомогою електронної пошти;
 • чинні кваліфіковані сертифікати відкритих ключів, сформовані кваліфікованими надавачами електронних довірчих послуг для уповноважених посадових осіб респондента, підписи яких є обов’язковими для звітності на папері.

Що робити, якщо в електронному звіті виявили помилки

Під час оброблення електронної звітності респондента можуть бути виявлені інші невідповідності: у даних, наданих респондентом, у різних формах, порівняно з попередніми періодами, тощо.

У випадку виникнення ситуації, коли дані прийнятого до оброблення електронного звіту вимагають виправлення, центр обробки електронної звітності (ЦОЕЗ) надсилає на електронну адресу респондента квитанцію-повідомлення про необхідність повторного подання електронного звіту або респондент може бути повідомлений про це територіальним органом Держстату в інший спосіб.

Виправлений звіт респондент подає територіальному органу Держстату у спосіб, найбільш зручний для респондента, у встановленому порядку.

Якщо респондент не надіслав виправлену форму статистичної звітності та/або фінансову звітність у строк, зазначений у квитанції-повідомленні про необхідність повторного подання звіту або повідомлений йому територіальним органом Держстату в інший спосіб, то форма статистичної звітності та/або фінансова звітність уважається поданою недостовірною.

Увага!

Подання респондентом органам державної статистки недостовірних даних тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.