Єдина державна електронна геоінформаційна система: прозорість та відкритість природокористування

Продовжуючи реалізацію принципу peopleless, подальшу диджиталізацію сфери користування надрами, підвищення прозорості галузі, залучення інвестицій у видобувну галузь держави та мінімізації корупційних ризиків у сфері надрокористування Міндовкілля спільно з Держгеонадрами розроблено проєкт Постанови КМУ «Про затвердження Порядку ведення єдиної державної електронної геоінформаційної системи» (далі — проєкт Постанови про геоінформаційну систему).

Єдина державна електронна геоінформаційна система у сфері надрокористування (ЄДЕГС) планується як багатофункціональна інтегрована інформаційно-комунікаційна система, що забезпечує інформаційну підтримку та супроводження процесу надрокористування в Україні. ЄДЕГС — це сукупність взаємопов’язаних інформаційних систем та баз даних, програмно-інформаційних комплексів, програмно-технічних та технічних засобів електронної комунікації, які забезпечують логічне поєднання визначених інформаційних ресурсів у сфері надрокористування, обробку та захист інформації, внутрішню та зовнішню інформаційну взаємодію.

Головна мета ЄДЕГС — створення єдиного інформаційного простору у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр шляхом логічного об'єднання відповідних інформаційних ресурсів та оптимізації процесів спільного використання технічного та програмного забезпечення, що дає змогу розв'язати такі завдання:

 1. Інтеграція інформаційних ресурсів у сфері надрокористування ЄДЕГС у національну інфраструктуру геопросторових даних.
 2. Автоматична обробка інформації, що формується у процесі діяльності користувачів надр, у тому числі користувачів надр на умовах угод про розподіл продукції.
 3. Отримання, розгляд та опрацювання електронних документів, поданих користувачами електронного кабінету, з автоматичною фіксацією часу надсилання та часу отримання, цілісність та автентичність електронних документів.
 4. Перевірка своєчасності внесення, достовірності, повноти та обробки інформації, яка подається користувачами електронного кабінету.
 5. Систематизація та узагальнення інформації, перетворення її до формату, придатного для проведення подальшого аналізу та забезпечення роботи систем підтримки прийняття рішень.
 6. Забезпечення об’єктивності, актуальності, достовірності, повноти та захищеності інформації, яка міститься в ЄДЕГС, від несанкціонованих змін.
 7. Збереження, автоматичне резервування і відновлення відомостей (даних), що внесені до ЄДЕГС, забезпечення безперебійного доступу до ЄДЕГС.
 8. Забезпечення доступу до геопросторових даних та метаданих на геопорталі Держгеонадр і відображення їх за допомогою сервісів національного геопорталу відповідно.
 9. Сумісність та електронна інформаційна взаємодія з електронними інформаційними ресурсами органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших суб’єктів надання вихідних даних з метою виконання визначених законодавством повноважень у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.

Структурні елементи ЄДЕГС

Електронна геоінформаційна система має два основні складники:

 1. Центр обробки даних ЄДЕГС;
 2. Інформаційні системи та бази даних (БД).

Кожен з цих елементів є структурно розгалуженим (див. табл. 1).

Таблиця 1. Структура Єдиної державної електронної геоінформаційної системи

Доступ до електронного кабінету

Користувачі електронного кабінету отримують доступ до електронного кабінету після проходження процедури електронної ідентифікації/автентифікації.

Користувач електронного кабінету має відповідний функціонал щодо створення, внесення, перегляд, надсилання, використання інформації, відомостей (даних) та електронних документів в ЄДЕГС.

Адміністратор ЄДЕГС блокує доступ користувача електронного кабінету до електронного кабінету в разі:

 • надходження повідомлення (документів), що підтверджують факт компрометації особистого ключа користувача електронних довірчих послуг, виявлений самостійно користувачем або контролюючим органом під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг;
 • отримання повідомлення керівника органу державної влади, органу місцевого самоврядування або особи, яка його заміщує, про необхідність блокування доступу користувача електронного кабінету до електронного кабінету у зв’язку з його відстороненням від роботи.

Адміністратор ЄДЕГС анулює доступ користувача електронного кабінету до електронного кабінету в разі:

 • отримання повідомлення керівника органу державної влади, органу місцевого самоврядування або особи, яка його заміщує, про необхідність анулювання доступу користувача електронного кабінету до електронного кабінету у зв’язку з припиненням виконання ним своїх повноважень, зокрема, звільненням, переведенням, смертю, оголошенням померлим, визнанням безвісно відсутнім, недієздатним, обмеженням цивільної дієздатності, припиненням виконання повноважень органом/організацією тощо;
 • втрати користувачем електронного кабінету правового статусу/функцій, який визначає його право доступу до такого кабінету;
 • отримання ЄДЕГС в порядку електронної інформаційної взаємодії інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про припинення користувача електронного кабінету – юридичної особи шляхом ліквідації;
 • отримання ЄДЕГС в порядку електронної інформаційної взаємодії з електронних інформаційних ресурсів органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших суб'єктів надання вихідних даних інформації про смерть, оголошення померлим, визнання безвісно відсутнім, зниклим безвісти, зниклим безвісти з особливих обставин, недієздатним, обмеження цивільної дієздатності користувача електронного кабінету.

Адміністратор ЄДЕГС відновлює доступ користувача, якому було заблоковано доступ до електронного кабінету, в разі отримання повідомлення керівника органу державної влади, органу місцевого самоврядування або особи, яка його заміщує, про припинення обставин, що стали підставою для блокування доступу користувача до електронного кабінету.

Взаємодія з іншими інформаційними ресурсами

ЄДЕГС передбачає:

 • обмін інформацією між Державним земельним кадастром та ЄДЕГС, зокрема, для надання (у тому числі через Публічну кадастрову карту та витяги з Державного земельного кадастру про земельні ділянки) відомостей про ділянки надр, надані у користування відповідно до спеціальних дозволів на користування надрами, та контури земельних ділянок на території України, включених до Державного земельного кадастру;
 • використання, у тому числі, державних та галузевих класифікаторів, довідників та баз даних, які ведуться іншими центральними органами виконавчої влади, довідників, класифікаторів, державних реєстрів та бази даних геологічних звітів, яка функціонує у адміністратора ЄДЕГС;
 • доступ до відкритої інформації через сервіси на геопорталі Держгеонадр без електронної ідентифікації/автентифікації особи на безоплатній основі.