Позапланові заходи контролю в умовах воєнного стану

Засади держнагляду (контролю) в умовах воєнного стану

Від початку введення воєнного стану було прийнято Постанову КМУ «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану» від 13.03.2022 № 303 (далі — Постанова № 303), відповідно до якої за загальним правилом припинено проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду на період воєнного стану. Відомо, що воєнний стан введено Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022.

Водночас, відповідно до змін, внесених Кабінетом Міністрів України від 06 грудня 2022 (Постанова КМУ №1363 від 06.12.2022) , за наявності загрози, котра має негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави, а також для виконання міжнародних зобов’язань України протягом періоду воєнного стану дозволяється здійснення позапланових заходів державного нагляду (контролю) на підставі рішень центральних органів виконавчої влади, які забезпечують формування державної політики у відповідних сферах.

Згідно з Постановою № 303, здійснення позапланових заходів можливо на підставі двох умов у їх сукупності:

 1. наявність загрози, що має негативний вплив на захист навколишнього природного середовища;
 2. рішення (згода) Міндовкілля України щодо здійснення такого позапланового заходу.

Проєкт «ЕкоЗагроза»

Для оперативного реагування на військові злочини РФ, Міністерством захисту довкілля і природних ресурсів України розроблюється «ЕкоЗагроза» — інформаційно-комунікаційна система з розгалуженою структурою (див. інфограф. 1).

Наразі в роботі проєкт Постанови КМУ «Деякі питання функціонування «ЕкоЗагрози» та фіксації фактів заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу» (далі — Проєкт «ЕкоЗагроза»).

Інфографіка 1.

Тож, зокрема, йдеться про вебресурс і мобільний застосунок «ЕкоЗагроза», за допомогою якого кожна особа має можливість повідомляти про факти скоєння екологічних злочинів, заподіяння шкоди та збитків навколишньому природному середовищу.

Планується не лише подання електронних звернень щодо подій та/або заподіяння шкоди та збитків навколишньому природному середовищу, завданих Україні внаслідок збройної агресії російської федерації, а й щодо будь-яких виявлених випадків порушення вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища на території України.

Для реалізації проєкту «ЕкоЗагроза» передбачено затвердження:

 • Положення про деякі питання функціонування «ЕкоЗагрози»;
 • Порядку фіксації фактів заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу;
 • Порядку організації та проведення огляду (обстеження) місця можливого заподіяння шкоди та збитків навколишньому природному середовищу, внаслідок надзвичайних ситуацій, подій та/або заподіяння шкоди та збитків навколишньому природному середовищу, завданих Україні внаслідок збройної агресії російської федерації.

Загальна характеристика Порядку проведення позапланового заходу контролю

Правові та організаційні засади, основні принципи і порядок здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, повноваження органів державного нагляду (контролю), їх посадових осіб і права, обов'язки та відповідальність суб’єктів господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю) регламентовано Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (далі — Закон про держнагляд).

Зокрема, ст. 6 Закону про держнагляд визначено виключні підстави здійснення позапланових заходів, серед яких, до загроз, що можуть мати негативний вплив захист навколишнього природного середовища, можна віднести:

 1. Звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави, з додаванням документів чи їх копій, що підтверджують такі порушення (за наявності). Позаплановий захід у такому разі здійснюється територіальним органом державного нагляду (контролю) за наявністю погодження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у відповідній сфері державного нагляду (контролю), або відповідного державного колегіального органу.
 2. Доручення Прем’єр-міністра України про перевірку суб’єктів господарювання у відповідній сфері у зв’язку з виявленими системними порушеннями та/або настанням події, що має значний негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави.
 3. Настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, що було пов’язано з діяльністю суб’єкта господарювання.
 4. Звернення посадових осіб органів місцевого самоврядування про порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства у випадках, коли право на подання такого звернення передбачено законом.

Під час проведення позапланового заходу з’ясовують лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу, з обов’язковим зазначенням цих питань у посвідченні (направленні) на проведення заходу державного нагляду (контролю).

Узгоджуючи вимоги Закону, як пріоритетного нормативного акту щодо Постанови, позапланові заходи можуть бути проведені на підставі звернень фізичних осіб щодо наявності загрози, яка має негативний вплив захист навколишнього природного середовища, та відповідного рішення (згоди) Держекоінспекції України щодо здійснення такого позапланового заходу.

При цьому порядок проведення позапланового заходу, його документальне оформлення та розпорядчі документи регламентовано Законом.

Проаналізуємо Порядок проведення позапланового заходу контролю детальніше.

Документи, на підставі яких проводиться захід

Для проведення позапланового контролю необхідні документи:

 1. Наказ, який має містити:
  • найменування суб’єкта господарювання, щодо якого буде здійснюватися захід;
  • предмет перевірки.
 2. Направлення на проведення заходу, в якому зазначають:
  • найменування органу державного нагляду (контролю), що здійснює захід;
  • найменування суб’єкта господарювання та/або його відокремленого підрозділу або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи-підприємця, щодо діяльності яких здійснюється захід;
  • місцезнаходження суб’єкта господарювання та/або його відокремленого підрозділу, щодо діяльності яких здійснюється захід;
  • номер і дата наказу (рішення, розпорядження), на виконання якого здійснюється захід;
  • перелік посадових осіб, які беруть участь у здійсненні заходу, із зазначенням їх посади, прізвища, ім’я та по батькові;
  • дата початку та дата закінчення заходу;
  • тип заходу (позаплановий);
  • форма заходу (обстеження);
  • підстави для здійснення заходу, у т. ч. погодження Держекоінспекції;
  • предмет здійснення заходу;
  • інформація про здійснення попереднього заходу (тип заходу і строк його здійснення).

Повноваження посадових осіб Держекоінспекції

1) Орган державного нагляду (контролю) в межах повноважень, передбачених законом, під час здійснення державного нагляду (контролю) має право:

 • вимагати від суб’єкта господарювання усунення виявлених порушень вимог законодавства;
 • вимагати припинення дій, які перешкоджають здійсненню державного нагляду (контролю);
 • відбирати зразки продукції, призначати експертизу, одержувати пояснення, довідки, документи, матеріали, відомості з питань, що виникають під час державного нагляду (контролю), у випадках та порядку, визначених законом;
 • надавати (надсилати) суб’єктам господарювання обов’язкові для виконання приписи про усунення порушень і недоліків;
 • застосовувати санкції до суб’єктів господарювання, їх посадових осіб та вживати інших заходів у межах та порядку, визначених законом.

2) Органи державного нагляду (контролю) та їх посадові особи під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) зобов’язані:

 • повно, об’єктивно та неупереджено здійснювати державний нагляд (контроль) у межах повноважень, передбачених законом;
 • дотримуватися ділової етики у взаємовідносинах із суб'єктами господарювання, утримуватися від необґрунтованих висновків щодо відповідності поведінки суб’єктів господарювання вимогам законодавства, неправомірного та необґрунтованого застосування санкцій до суб’єктів господарювання;
 • не втручатися і не перешкоджати здійсненню господарської діяльності під час здійснення заходів державного нагляду (контролю), якщо це не загрожує життю та здоров’ю людей, не спричиняє небезпеки виникнення техногенних ситуацій і пожеж;
 • забезпечувати нерозголошення комерційної таємниці та конфіденційної інформації суб'єкта господарювання, що стає доступною посадовим особам у ході здійснення державного нагляду (контролю);
 • ознайомити керівника суб’єкта господарювання — юридичної особи, її відокремленого підрозділу або уповноважену ним особу (фізичну особу-підприємця або уповноважену ним особу) з результатами державного нагляду (контролю) в строки, передбачені законом;
 • у межах своєї компетенції надавати суб’єкту господарювання консультаційну підтримку з питань здійснення державного нагляду (контролю);
 • не допускати здійснення заходів державного нагляду (контролю) та інших заходів, що не відповідають або не встановлені цим Законом;
 • встановлювати нормативи оцінювання діяльності посадових осіб, які беруть участь у заходах державного нагляду (контролю), та регулярно проводити оцінювання діяльності таких осіб за встановленими нормативами;
 • дотримуватися встановлених законом принципів, вимог та порядку здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;
 • не перешкоджати праву суб’єктів господарювання на будь-який законний захист, у тому числі третіми особами;
 • виконувати законні вимоги посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну політику, політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності, щодо усунення порушень законодавства про державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності;
 • подавати центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну політику, політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності, достовірну інформацію, документи, матеріали і передбачені цим Законом звіти про здійснені заходи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;
 • сприяти здійсненню посадовими особами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну політику, політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності, покладених на них повноважень.

Правовий статус суб’єкта господарювання

1) Суб’єкт господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю) має право:

 • бути поінформованим про свої права та обов’язки;
 • вимагати від посадових осіб органу державного нагляду (контролю) додержання вимог законодавства;
 • перевіряти наявність у посадових осіб органу державного нагляду (контролю) службового посвідчення та посвідчення (направлення) і одержувати копію посвідчення (направлення) на проведення планового або позапланового заходу;
 • бути присутнім під час здійснення заходів державного нагляду (контролю), залучати під час здійснення таких заходів третіх осіб;
 • вимагати нерозголошення інформації, що становить комерційну таємницю або є конфіденційною інформацією суб’єкта господарювання;
 • одержувати та ознайомлюватися з актами державного нагляду (контролю);
 • надавати органу державного нагляду (контролю) в письмовій формі свої пояснення, зауваження або заперечення до акта;
 • оскаржувати в установленому законом порядку неправомірні дії органів державного нагляду (контролю) та їх посадових осіб;
 • отримувати консультативну допомогу від органу державного нагляду (контролю) з метою запобігання порушенням під час здійснення заходів державного нагляду (контролю);
 • вести журнал реєстрації заходів державного нагляду (контролю) та вимагати від посадових осіб органів державного нагляду (контролю) внесення до нього записів про здійснення таких заходів до початку їх проведення;
 • не допускати посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до здійснення державного нагляду (контролю), якщо:
 • державний нагляд (контроль) здійснюється з порушенням передбачених законом вимог щодо періодичності проведення таких заходів;
 • посадова особа органу державного нагляду (контролю) не надала копії документів, передбачених цим Законом, або якщо надані документи не відповідають вимогам цього Закону;
 • суб’єкт господарювання не одержав повідомлення про здійснення планового заходу державного нагляду (контролю) в порядку, передбаченому цим Законом;
 • посадова особа органу державного нагляду (контролю) не внесла запис про здійснення заходу державного нагляду (контролю) до журналу реєстрації заходів державного нагляду (контролю) (за наявності такого журналу в суб’єкта господарювання);
 • тривалість планового заходу державного нагляду (контролю) або сумарна тривалість таких заходів протягом року перевищує граничну тривалість;
 • орган державного нагляду (контролю) здійснює повторний позаплановий захід державного нагляду (контролю) за тим самим фактом (фактами), що був (були) підставою для проведеного позапланового заходу державного нагляду (контролю);
 • органом державного нагляду (контролю) не була затверджена та оприлюднена на власному офіційному веб-сайті уніфікована форма акта, в якій передбачається перелік питань залежно від ступеня ризику;
 • у передбачених законом випадках посадові особи не надали копію погодження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у відповідній сфері державного нагляду (контролю), або відповідного державного колегіального органу на здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю);
 • вимагати припинення здійснення заходу державного нагляду (контролю) у разі:
 • перевищення посадовою особою органу державного нагляду (контролю) визначеного цим Законом максимального строку здійснення такого заходу;
 • використання посадовими особами органу державного нагляду (контролю) неуніфікованих форм актів;
 • з’ясування посадовими особами під час здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) питань, інших ніж ті, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення такого заходу.

Суб’єкт господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю) має право не допускати посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до здійснення державного нагляду (контролю), якщо:

 • посадова особа органу державного нагляду (контролю) не надала копії документів, передбачених цим Законом, або якщо надані документи не відповідають вимогам цього Закону;
 • посадові особи не надали копію погодження Держекоінспекції України на здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю).

2) Суб'єкт господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю) зобов’язаний:

 • допускати посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до здійснення заходів державного нагляду (контролю) за умови дотримання ними порядку здійснення державного нагляду (контролю), передбаченого цим Законом;
 • не створювати перешкоди органам державного нагляду (контролю) чи їх посадовим особам при здійсненні ними заходів державного нагляду (контролю), за умови що зазначені заходи здійснюються такими особами відповідно до вимог закону;
 • виконувати вимоги органу державного нагляду (контролю) щодо усунення виявлених порушень вимог законодавства;
 • надавати документи, зразки продукції, пояснення в обсязі, який він вважає необхідним, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час державного нагляду (контролю), відповідно до закону;
 • одержувати примірник акта та/або припису органу державного нагляду (контролю) за результатами здійсненого планового чи позапланового заходу.

Розпорядчі документи державного контролю та їх застосування

1) За результатами заходу складається Акт, який повинен містити такі відомості:

 • дату складення Акта;
 • тип заходу (плановий або позаплановий);
 • форма заходу (перевірка, ревізія, обстеження, огляд тощо);
 • предмет державного нагляду (контролю);
 • найменування органу державного нагляду (контролю), а також посаду, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи, яка здійснила захід;
 • найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи-підприємця, щодо діяльності яких здійснювався захід.

Посадова особа органу державного нагляду (контролю) зазначає в Акті стан виконання вимог законодавства суб’єктом господарювання, а в разі невиконання — детальний опис виявленого порушення з посиланням на відповідну вимогу законодавства.

2) Підписання та передавання Акта

В останній день перевірки два примірники Акта підписуються посадовими особами органу державного нагляду (контролю), які здійснювали захід, та суб’єктом господарювання або уповноваженою ним особою, якщо інше не передбачено законом.

Якщо суб’єкт господарювання не погоджується з Актом, він підписує Акт із зауваженнями. Зауваження суб’єкта господарювання щодо здійснення державного нагляду (контролю) є невід’ємною частиною Акта органу державного нагляду (контролю).

Один примірник Акта вручається керівнику чи уповноваженій особі суб’єкта господарювання — юридичної особи, її відокремленого підрозділу, фізичній особі-підприємцю або уповноваженій ним особі в останній день заходу державного нагляду (контролю), а другий зберігається в органі державного нагляду (контролю).

3) На підставі Акта, складеного за результатами здійснення заходу, під час якого виявлено порушення вимог законодавства, орган державного нагляду (контролю):

 • за наявності підстав для повного або часткового зупинення виробництва (виготовлення), реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг звертається у порядку та строки, встановлені законом, з відповідним позовом до адміністративного суду,
 • у разі необхідності вжиття інших заходів реагування орган державного нагляду (контролю) протягом п’яти робочих днів з дня завершення здійснення заходу державного нагляду (контролю) складає припис щодо усунення порушень, виявлених під час здійснення заходу,
 • складає протоколи про адміністративні правопорушення та розглядає справи про адміністративні правопорушення,
 • розраховує збитки, пред’являє претензії про відшкодування збитків і втрат, заподіяних державі в результаті порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища

Важливо!

 1. У разі виконання в повному обсязі та у встановлений строк припису про усунення порушень, виявлених під час здійснення заходу нагляду (контролю), фінансові та адміністративні санкції, заходи реагування до суб’єкта господарювання, його посадових осіб НЕ застосовуються.
 2. У разі застосування санкцій за порушення вимог законодавства, зокрема, якщо законом передбачаються мінімальні та максимальні розміри санкцій, враховується принцип пропорційності порушення і покарання. Санкція, що застосовується до суб’єкта господарювання при першому порушенні, не може бути вищою за мінімальну санкцію, передбачену відповідним законом.