🎦 Статистична звітність з охорони навколишнього середовища за 2022 рік: Звіт про використання води

Форму 2ТП-водгосп (річна) затверджено Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження Порядку ведення державного обліку водокористування» від 16.03.2015 № 78 (у редакції Наказу Міністерства  захисту довкілля та природних ресурсів України від 24 січня 2022 року № 49) (далі — Порядок).

1) Відеоінструкція користування порталом викладена тут.

2) Покрокову інструкцію заповнення електронної форми Звіту можна завантажити тут.

Хто подає звіт 2ТП-водгосп (річна)

Звіт подають усі водокористувачі, які здійснюють діяльність, пов’язану із забором та/або використанням води, скиданням зворотних (стічних) вод та забруднюючих речовин, за такими критеріями:

 • здійснюють забір води із поверхневих та підземних водних об’єктів в обсязі від 5 метрів кубічних води на добу;
 • забирають воду з водопровідних мереж або інших систем водопостачання в обсязі від 5 метрів кубічних води на добу (у середньому протягом календарного року) і передають зворотні (стічні) води до систем водовідведення;
 • забирають воду для зрошення в обсязі від 5 метрів кубічних води на добу (у середньому протягом зрошувального періоду);
 • мають сезонний режим роботи та забирають воду в обсязі від 5 метрів кубічних води на добу (у середньому протягом періоду його роботи у межах календарного року);
 • мають оборотні системи водопостачання загальною потужністю 1000 метрів кубічних води на добу і більше незалежно від кількості забраної (отриманої) води;
 • використовують воду для виробництва напоїв незалежно від кількості води;
 • здійснюють скид (незалежно від об’єму) зворотних (стічних) вод безпосередньо у водні об’єкти та підземні горизонти;
 • віднесені до галузі гідроенергетики;
 • користуються водними об’єктами для рибогосподарських потреб (крім суден флоту рибної промисловості).

Куди подають звіт 2ТП-водгосп (річна)

Звіт подають  Державному агентству водних ресурсів України в електронній формі через Єдиний державний вебпортал електронних послуг «Портал Дія» або Портал електронних послуг Державного агентства водних ресурсів України.

Якщо суб’єкт господарювання здійснює водокористування у різних водогосподарських ділянках чи у різних районах (територіальних громадах), то подає декілька звітів під одним кодом водокористувача, залежно від того, де він провадить свою діяльність.

Платники рентної плати за спеціальне використання води подають звіт разом із податковими деклараціями із зазначеної плати (копію електронних звітів з відміткою про одержання) територіальним органам ДПС за місцем податкової реєстрації у строки, визначені податковим законодавством.

Коли подають звіт 2ТП-водгосп (річна)

Термін подання звіту — не пізніше 1 лютого 2023 року.

Відповідно до Закону України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» облікові документи подають до державних органів протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період неподання звітності.

Респонденти, які не мають фізичної можливості протягом строку, визначеного Законом, подати звітність у зв'язку з безпосередніми наслідками їх участі у бойових діях подають звітність не пізніше 30 календарних днів з дня закінчення наслідків, які унеможливлювали її подання.

Чи подавати звіт 2ТП-водгосп (річна), якщо відсутні дані для заповнення

Якщо суб’єкт господарювання протягом звітного періоду не здійснював діяльність пов’язану із забором та/або використанням води, скиданням зворотних (стічних) вод та забруднюючих речовин у межах критеріїв звітування, то водокористувач інформує організації, що належать до сфери управління Держводагентства, про припинення подання Звіту або призупинення подачі Звіту до досягнення критеріїв.

Які джерела первинної інформації використовувати для заповнення звіту 2ТП-водгосп (річна)

Для заповнення Таблиці 13 звіту необхідно підготувати такі документи:

 • Журнали обліку водоспоживання й водовідведення, виконані вимірювальною технікою;
 • Протоколи вимірювань показників якості води;
 • Затверджені індивідуальні технологічні нормативи використання питної води;
 • Обґрунтування потреби у воді з помісячним нормативним розрахунком водокористування і водовідведення;
 • Опис та схеми місць забору води та скиду зворотних вод Дозвіл на спеціальне водокористування;
 • Договір на отримання та/або передачі води;
 • Нормативи ГДС (гранично допустимого скиду) забруднюючих речовин у водні об’єкти;
 • Водобалансові розрахунки;
 • Декларації рентної плати за 14 квартали звітного року.

Які дані не відображають у звіті 2ТП-водгосп (річна)

Дані звіту не відображають:

 • об’єм води, що пропускається через споруди гідровузла для шлюзування суден, пропуску риби, підтримання судохідних глибин, забезпечення санітарних витрат у нижньому б’єфі та інших потреб, що не пов’язані із забором води із природних об’єктів;
 • об’єм води, що пропускається через турбіни гідроелектростанцій для вироблення електроенергії та використовується під час експлуатації водних шляхів пасажирським, вантажним самохідним і несамохідним водним транспортом, а також води, що скидається з водних об’єктів для підтримання санітарних витрат у річці та з метою запобігання виникненню гідродинамічних аварій;
 • об’єм води, що циркулює в системах теплопостачання.

В яких одиницях вимірювання складають звіт

Об’єми води (крім рядка 3 Таблиці 3 Звіту) зазначають у тисячах метрів кубічних з одним знаком після коми.

Дані Звіту щодо об’ємів води у рядку 3 Таблиці 3 зазначають у мільйонах метрів кубічних із трьома знаками після коми.

Дані щодо днів та годин — у цілих числа.

У графах «Д1», «Ш1» таблиці 1 та у графах «Д2», «Ш2» таблиці 2 Звіту зазначають географічні координати місць забору води та географічні координати місць відведення зворотних (стічних) вод (у градусах, хвилинах, секундах).

Показники азоту амонійного, біологічного споживання кисню (БСК5), завислих речовин, нітратів, нітритів, сульфатів, сухого залишку, хімічного споживання кисню (ХСК) та хлоридів у графах 9–19 таблиці 2 Звіту зазначають у тонах, із округленням до одного знаку після коми.

Показники інших забруднюючих речовин у графах 9–19 Таблиці 2 Звіту зазначають у кілограмах

Якщо величина показника відсутня, то у відповідних рядках та графах ставлять прочерк.

У випадку, коли величина показника менша, ніж передбачений для нього ступінь точності, то у відповідних рядках та графах зазначають «0,0».

Якщо в одній із таблиць Звіту кількість рядків буде недостатньою, то додатково заповнюють необхідну кількість бланків, при цьому адресну частину й Таблицю 3 Звіту з — лише на першому бланку.

Бланк складається з адресної частини, Таблиці 1, Таблиці 2, Таблиці 3 на окремих аркушах. Загальний обсяг бланку — 4 аркуші.

При складанні звіту необхідно виконувати співставлення показників із відповідними даними попереднього року. У разі виявлення значних відхилень (на понад 10 % проти попереднього року), слід подати разом зі звітом пояснення.

Заповнюємо Таблицю 1 «Забір, використання, передача та втрати води»

Таблиця 1 Звіту призначена для обліку об’ємів води, забраної із природних джерел, одержаної від інших водокористувачів, використаної водокористувачем і переданої іншим водокористувачам для використання та (або) скиду, а також втраченої при транспортуванні. Графи таблиці заповнюють у відповідності та послідовності розділу IV Порядку.

Зверніть увагу:

 1. Кожне джерело зазначають в окремому рядку.
 2. При одержанні води із водогосподарських систем іншого водокористувача в графі «В» після коду типу джерела водопостачання зазначають код водокористувача, від якого одержано воду. Наприклад: 61/123456.
 3. Якщо зворотні (стічні) води, у тому числі шахтно-кар’єрні, надходять від декількох водокористувачів, то на місці коду водокористувача, від якого отримано воду, зазначають шестизначний код, першими трьома знаками якого є дев’ятки, а четвертий, п’ятий та шостий знаки вказують на кількість водокористувачів, від яких отримано зворотні (стічні) води, у тому числі шахтно-кар’єрні. На місці коду типу джерела водопостачання зазначають 91. Наприклад: 91/999003
 4. В окремому рядку вказується водокористувач, від якого отримано воду для очистки, скиду або використання водокористувачем, що звітує. Наприклад: 95/654321
 5. У графі «Г» зазначають код поверхневого водного об’єкта, з якого здійснюється забір води (у басейні якого розташоване інше джерело водопостачання) організаціями, що належать до сфери управління Держводагентства. Наприклад: р. Прип’ять від витоку до державного кордону (код М5.1.4.40).

Якщо вода надходить від іншого водокористувача, то зазначається код поверхневого водного об’єкта, з якого забирає воду водокористувач, що її передає.

Якщо водокористувач отримує воду від іншого водокористувача, який забирає її із декількох джерел, то в Звіті подають інформацію окремо по кожному джерелу водоспоживання первинного водокористувача відповідно до його Звіту. А фактичний об’єм отриманої води вторинного водокористувача розбивається пропорційно об’ємам забраної води первинним водокористувачем.

1) У графі «Д» зазначають код категорії якості забраної або одержаної води відповідно до кодів категорії якості забраної, одержаної, переданої і скинутої води згідно з Додатком 2 до Порядку. Наприклад: ПК.

2) Водокористувачі із централізованого і нецентралізованого питного водопостачання та/або водовідведення зазначають об’єми води в окремому рядку Таблиці 1 Звіту в графах 15 та 16. При цьому у графі «Д» зазначають код категорії якості води «ПП».

Загальна вимога до заповнення Таблиці 1 Звіту — дотримання контрольної суми.

Заповнюємо Таблицю 2 «Водовідведення»

Таблиця 2 Звіту призначена для обліку об’ємів зворотних (стічних) та інших вод, що скидаються безпосередньо у водні об’єкти та підземні горизонти, передаються іншим водокористувачам або надходять на поля зрошення, рельєф місцевості, поля фільтрації, у накопичувачі та вигреби, а також для обліку кількості забруднюючих речовин. Графи таблиці заповнюють у відповідності та послідовності розділу V Порядку.

Зверніть увагу:

 1. Кожен приймач зворотних (стічних) та інших вод зазначається в окремому рядку.
 2. У графі «Б» зазначають назву приймача зворотних (стічних) та інших вод. Наприклад: р. Сіверський Донець
 3. У графі «В» зазначається тип приймача зворотних (стічних) та інших вод згідно з Додатком 1 до  Порядку. Наприклад: 20.
 4. У графі «Г» зазначається код поверхневого водного об’єкта, в який скидається вода (у басейні якого розташовані інші приймачі зворотних (стічних) вод), встановлений органами Держводагенства. Наприклад: р. Сіверський Донець від державного кордону до греблі Печенізького водосховища (код М.6.5.1.01).
 5. У графі «Д» зазначається код категорії якості скинутих у водні об’єкти або відведених в інші приймачі зворотних (стічних) вод згідно з Додатком 2 до Порядку. Наприклад: СТ.

Якщо забір та скид зворотних (стічних) вод здійснюється у межах одного й того самого району основного річкового басейну, то кількість кожної забруднюючої речовини у зворотних (стічних) водах визначається за мінусом  кількості відповідної забруднюючої речовини у воді, що була забрана. Тобто відображають лише забруднення, якого набула вода у мережах водокористувача.

Якщо забір води здійснюється у межах одного району основного річкового басейну, а скид зворотних (стічних) вод здійснюється у межах іншого району основного річкового басейну, то кількість забруднюючих речовин у зворотних (стічних) водах визначається без мінуса кількості відповідної забруднюючої речовини у воді, що була забрана. У такому випадку відображають сумарне забруднення води — природне і набуте у мережах водокористувача.

У випадку отримання води, у тому числі зворотної (стічної) від іншого водокористувача, кількість забруднюючих речовин у зворотних (стічних) водах визначається за мінусом кількості відповідних забруднюючих речовин у фоновому створі.

Загальна вимога до заповнення Таблиці 2 Звіту — дотримання контрольної суми.

Заповнюємо Таблицю 3 «Додаткові показники використання води»

Таблиця 3 Звіту призначена для обліку додаткових показників використання води, не передбачених таблицями 1 і 2 Звіту. Графи таблиці заповнюють у відповідності та послідовності розділу VІ Порядку.

Особливості звітування деякими користувачами викладені у розділі VІІ Порядку.

Що робити, якщо в електронному звіті виявили помилки

Під час оброблення електронної звітності респондента або самостійного уточнення деякої інформації після відправки Звіту можуть бути виявлені інші невідповідності: у даних, наданих респондентом, у різних формах, порівняно з попередніми періодами тощо.

Помилки або недостовірні дані, виявлені у Звіті, можуть бути виправлені шляхом подання виправленого (уточненого) Звіту не пізніше 01 березня 2023 року.

Які документи додають до звіту

Разом зі звітом необхідно прикріпити документи окремими файлами у форматі pdf.

Підприємствам, які здійснюють скид зворотних (стічних) вод у поверхневі водні об’єкти:

 • нормативи ГДС (гранично допустимого скиду) забруднюючих речовин у водні об’єкти;
 • результати вимірювань показників якості води (протоколи хімічних аналізів за звітний період не менше ніж один раз на квартал).

Підприємствам, які передають зворотні (стічні) води на очистку іншим підприємствам, надати дані щодо якості переданих стічних вод (протоколи хімічних аналізів лабораторного контролю).

Підприємствам, які передають воду вторинним водокористувачам, надати об’єми використання води і скидів зворотних (стічних) вод в розрізі абонентів.