Підприємство закупило бензинові генератори для безперебійної роботи підприємства. Які необхідні дозвільні документи для їх роботи?

Як правило, експлуатація дизельного генератора передбачає викиди в атмосферне повітря таких забруднювальних речовин: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом, ангідрид сірчистий, азоту діоксид, вуглецю оксид, вуглецю діоксид, азоту (1) оксид [N2О], метан, НМЛОС.

За вимогами ст. 10, 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря», викиди забруднювальних речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами можуть здійснюватися після отримання дозволу на викиди.

Відповідно до п. 1.13.5. Інструкції про зміст та порядок складання звіту проведення   інвентаризації   викидів   забруднюючих   речовин  на підприємстві, затвердженої Наказом Міністерства охорони навколишнього     природного середовища    та     ядерної  безпеки      України     від 10.02.1995 № 7, стаціонарне    джерело    забруднення   атмосфери   — підприємство,  цех, агрегат, установка або інший нерухомий об'єкт, що  зберігає  свої  просторові  координати протягом певного часу і здійснює викиди забруднювальних речовин в атмосферу.

Щодо використання дизельного генератора. Він може бути стаціонарним об’єктом. Його експлуатація вимагає отримання Дозволу на викиди, якщо використання генератора відповідає сукупно трьом критеріям:

  1. Є агрегатом чи установкою. У більшості випадків, за технічними документами (паспортами), генератор визначено як установка.
  2. Зберігає  свої  просторові  координати протягом певного часу. При цьому законодавець не визначає, що саме є «певним часом» — години відключення, доба, місяць тощо.
  3. Здійснює викиди забруднювальних речовин в атмосферу.

Потенційно, якщо дизельний генератор встановлено на постійному місці, він є стаціонарним джерелом викидів та потребує отримання дозвільного документу.

У період воєнного стану право на провадження господарської діяльності може набуватися суб’єктами господарювання на підставі безоплатного подання до органів ліцензування, дозвільних органів та суб’єктів надання публічних (електронних публічних) послуг Декларації про провадження господарської діяльності (далі — Декларація), що містить відомості згідно з Додатком 1 до Постанови КМУ «Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану» від 18.03.2022 № 314,  без отримання дозволу на викиди забруднювальних речовин стаціонарними джерелами викидів.

Декларація може бути подана за вибором суб’єкта господарювання незалежно від задекларованого (зареєстрованого) місцезнаходження (місця проживання), місця провадження господарської діяльності або місцезнаходження відповідного об’єкта.

Декларація містить такі дані:

1) Відомості про суб’єкт господарювання:

  • для юридичної особи — організаційно-правова форма, повне і скорочене найменування (за наявності), ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, місцезнаходження, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) керівника юридичної особи або його уповноваженого представника;
  • для фізичної особи-підприємця — прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності), номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті громадянина України), місце проживання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти.

2) Відомості про фактичну адресу (адреси) провадження господарської діяльності.

3) Назва виду господарської діяльності/частини виду господарської діяльності, який провадиться суб’єктом господарювання, або інформація щодо змін, які вносяться до дозвільного документа.

4) Назва дозвільного документа (назви дозвільних документів) на заміну якого (яких) подана Декларація або до якого (яких) декларацією вносяться зміни.

5) Відмітка про те, що суб’єкт господарювання ознайомлений з вимогами законодавства, якими встановлено вичерпний перелік вимог до провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, отриманню документа дозвільного характеру, іншого результату надання публічної послуги, на заміну якого подана декларація, та зобов’язується їх виконувати.

Суб’єкти господарювання, які набули право на провадження господарської діяльності на підставі Декларації, у разі відсутності відповідних дозвільних документів (документи дозвільного характеру, ліцензії та/або інші результати надання публічних послуг), невідкладно, але не пізніше трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану звертаються до відповідних органів ліцензування, дозвільних органів та суб’єктів надання публічних (електронних публічних) послуг і отримують відповідні дозвільні документи в порядку, строки та на умовах, передбачених законодавством, без зупинення (припинення) їх діяльності.

П. 4 цієї Постанови передбачено: на період воєнного стану зупиняється перебіг строків звернення за отриманням публічних послуг, визначених законодавством. З дня припинення чи скасування воєнного стану перебіг зазначених строків продовжується з урахуванням часу, що минув до їх зупинення.

Проте підприємство, подавши Декларацію, може паралельно готувати документи, в яких обґрунтовуються обсяги викидів для отримання Дозволу на викиди забруднювальних речовин стаціонарними джерелами викидів.

У випадку, якщо діяльність підприємства підпадає під дію Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», необхідно встановити чи передбачає використання генератора додаткові джерела викидів, обсяги забруднювальних речовин в загальній кількості, які були оцінені під час оцінки впливу на довкілля.

Якщо використання генератора не справлятиме значного впливу на довкілля, відповідно до критеріїв, затверджених Постановою КМУ «Про затвердження критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля» від 13.12.2017 № 1010, проходження  ОВД не вимагається.